เกียรติยศ จปร.31

ศักดิ์ศรีของทหาร

ทหาร คือ ผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จากประชาชนทั้งชาติให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธ เพื่อป้องกันประเทศ

ทหาร เป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชน และความอยู่รอดของชาติ

ทหาร คือ ผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศ มากกว่า เงิน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

Soldiers’ Pride

Soldiers are the men who have been given the highest honor by the people to bear arms to protect the nation.

Soldiers are those who sacrifice their own happiness for the well-being of the people and to the survival of the nation.

Soldiers are those who cherish and glorify honour more than money.

The Royal Guidance of His Majesty the King Chulalongkorn