ภาพกิจกรรม

ประดับยศนายพลรุ่น 20 เมื่อ 2 เม.ย.61

งานเลี้ยงรุ่น จปร.31 ปี 61